Nhà vệ sinh công cộng

8. Phương pháp chấm điểm thẩm định APTS

Xếp hạng thẩm định của Nhà vệ sinh công cộng được đánh giá bằng Danh mục thẩm định của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN. Bốn (4) tiêu chí chính được thiết lập trong APTS đại diện cho bốn (4) khu vực có thể thẩm định trong Danh mục thẩm định và do đó trong đánh giá Thẩm định (14):

7.2. Thủ tục hoạt động tiêu chuẩn của thẩm định tại chỗ APTS

BƯỚC 4 của Thẩm định APTS phải làm với việc kiểm tra vật chất của Nhà vệ sinh công cộng. Nhưng phải quan sát và bắt đầu kiểm tra nhà vệ sinh công cộng ở đâu? Quy trình hoạt động tiêu chuẩn thẩm định tại chỗ của APTS (PHỤ LỤC 8.6) nêu chi tiết nơi bắt đầu Thẩm định và những gì cần tuân thủ theo Danh mục thẩm định. Về cơ bản, nó đi vào chi tiết là những việc cần phải được thực hiện trong hoạt động một, như được liệt kê trong BƯỚC 4 của Các bước Thẩm định APTS.

7. Thẩm định APTS tại chỗ

Trước khi bắt đầu cuộc họp mở đầu và kiểm tra nhà vệ sinh công cộng, Thẩm định viên sẽ đảm bảo rằng anh/ cô ấy được trang bị các mục sau:

6.2. Chu kỳ thẩm định APTS

Chu trình thẩm định APTS được tạo thành từ bốn (4) yếu tố: Kế hoạch (Thẩm định); Tiến hành (Thẩm định); Báo cáo (về kết quả thẩm định); Theo dõi (về các khuyến nghị Thẩm định và các biện pháp khắc phục).

6.3. Các bước Thẩm định APTS

Có tổng số bảy (7) bước mà Thẩm định viên cần phải thực hiện trong Chu kỳ Thẩm định. Trong mỗi bước thẩm định, Thẩm định viên được yêu cầu thực hiện một số hoạt động, như được mô tả dưới đây.

5. Thẩm định APTS

Thẩm định APTS là một cuộc kiểm tra chính thức của một nhà vệ sinh công cộng trong khu vực ASEAN, một đánh giá hoặc thẩm định có hệ thống nhà vệ sinh công cộng so với Tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng của ASEAN.

5.2. Thẩm định APTS và Hệ thống quản lý chất lượng

Khi thẩm định Nhà vệ sinh công cộng theo Tiêu chuẩn APTS, các khu vực không phù hợp được tìm thấy có thể phụ thuộc vào sự thất bại của hệ thống quản lý chất lượng hiện có hoặc do không có hệ thống như vậy hoàn toàn.

5.3. Lợi ích của thẩm định APTS

Cho đến nay, việc áp dụng Tiêu chuẩn APTS cho Nhà vệ sinh công cộng trong khu vực ASEAN vẫn còn là tự nguyện. Điều này có nghĩa là sự ra đời của dịch vụ thẩm định thường xuyên giúp giám sát và thúc đẩy hệ thống quản lý chất lượng của nhà vệ sinh công cộng, hiệu quả hoạt động và cải tiến dịch vụ liên tục theo thời gian cũng không bắt buộc đối với các nước thành viên ASEAN.

4. Tiêu chuẩn APTS

Tiêu chuẩn APTS là một bộ các yêu cầu, thông số kỹ thuật, hướng dẫn hoặc đặc điểm được ghi chép có thể được sử dụng nhất quán trong khu vực ASEAN để đảm bảo rằng các dịch vụ Nhà vệ sinh công cộng phù hợp với mục đích của chúng. Mục đích của Tiêu chuẩn APTS là đặt mục tiêu chất lượng đạt được trong các Nhà vệ sinh công cộng trên toàn khu vực ASEAN vào năm 2015.

Scroll to Top