5. Thẩm định APTS

5.1. Đặc điểm thẩm định APTS

Thẩm định APTS là một cuộc kiểm tra chính thức của một nhà vệ sinh công cộng trong khu vực ASEAN, một đánh giá hoặc thẩm định có hệ thống nhà vệ sinh công cộng so với Tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng của ASEAN. Một số đặc điểm của nó như sau:

I. Thẩm định APTS phải là một quá trình có hệ thống, độc lập và được ghi lại để có được bằng chứng và đánh giá nó một cách khách quan để xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu thẩm định APTS.

Để có hệ thống, Thẩm định APTS có một biên bản phác thảo tất cả các thủ tục và hành động được thực hiện trong quá trình Thẩm định và hướng dẫn Thẩm định viên thông qua Thẩm định.

Để có một quy trình được ghi lại, Thẩm định APTS yêu cầu phải được chứng minh bằng các tài liệu và vật chứng, bất cứ khi nào có thể. Điều này là căn bản, bởi nó cung cấp một phương tiện hỗ trợ bất kỳ kết luận và phát hiện nào được thực hiện bởi Thẩm định viên trong cuộc thẩm định. Tài liệu của Thẩm định có thể đạt được chủ yếu bằng cách chuẩn bị các Công cụ Thẩm định (6).

II. Thẩm định APTS phải là một thủ tục định kỳ, không phải chỉ thực hiện một lần. Thẩm định APTS sẽ được lên lịch 2 năm một lần, điều này cho phép Tiêu chuẩn APTS được triển khai và tuân thủ hiệu quả theo thời gian.

III. Thẩm định APTS là một sự luyện tập khách quan. Điều quan trọng là các Thẩm định viên APTS phải công bằng, khách quan và độc lập đối với nơi hoặc công ty được thẩm định.

IV. Nguyên tắc thẩm định APTS là:

  • Chính trực
  • Trình bày công bằng
  • Chăm sóc đúng hạn
  • Bảo mật
  • Độc lập
  • Tiếp cận dựa trên bằng chứng

Trình bày công bằng: đề cập đến Nghĩa vụ báo cáo trung thực và chính xác những gì đang được thẩm định. Thẩm định viên cũng nên báo cáo sự xuất hiện của các ý kiến bất đồng với Bên được thẩm định.

Chăm sóc đúng hạn: đề cập đến ứng dụng của Thẩm định viên về sự tích cực và phán xét khi thẩm định. Nó cũng tóm tắt khả năng đưa ra các phán đoán hợp lý trong tất cả các tình huống Thẩm định.

Bảo mật: đề cập đến bảo mật thông tin và quyết định trong việc xử lý thông tin nhạy cảm. Thông tin Thẩm định APTS cần được giữ bí mật và Thẩm định viên hoặc bất kỳ bên liên quan nào khác không được sử dụng nội dung của nó một cách không thích hợp để đạt được lợi ích cá nhân.

Độc lập: đề cập đến tính công bằng và khách quan. Thẩm định viên phải duy trì không thiên vị và không xung đột lợi ích.

Tiếp cận dựa trên bằng chứng: Thẩm định APTS nên được thực hiện một cách có hệ thống và có tài liệu để cho phép đạt được kết luận thẩm định đáng tin cậy, khoa học.

(6) Xem mục 9. Công cụ thẩm định APTS và việc sử dụng chúng (9.1, 9.2)

Scroll to Top
Send this to a friend