I. Giới thiệu chung

  1. Lời nói đầu

Mục đích của tiêu chuẩn này là phát triển một bộ tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng ASEAN có thể được thực hiện bởi các nước thành viên ASEAN để đảm bảo chất lượng, thoải mái, an toàn và sự quản lý chất thải thích hợp của nhà vệ sinh công cộng nói chung tại các khu du lịch trong khu vực ASEAN.

Sự phát triển của tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN là phù hợp với Kế hoạch Du lịch chiến lược ASEAN (ATSP) 2011-2015. Với việc tham khảo các tiêu chuẩn vệ sinh trước đó, các tiêu chuẩn mới vẫn sẽ tập trung vào bốn tiêu chuẩn chính là Thiết kế & Hệ thống quản lý môi trường, Tiện nghi & cơ sở vật chất, Sạch sẽ và an toàn.

Scroll to Top
Send this to a friend