Tiêu chuẩn

7. Đánh giá tái chứng nhận

Trước khi giấy chứng nhận hết hạn, cơ quan Thẩm định sẽ tiến hành kiểm tra mọi yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN để gia hạn chứng nhận cho đơn vị được chứng nhận.

6. Giám sát

Sau khi đơn vị nộp đơn đã được thẩm định và chứng nhận, cơ quan Thẩm định sẽ
tiến hành kiểm tra giám sát thường xuyên và thiết lập kế hoạch giám sát.

5.5. Đánh giá kết quả thẩm định và chuẩn bị báo cáo thẩm định

Sau khi kết thúc thẩm định, Thẩm định viên sẽ chuẩn bị báo cáo thẩm định như
được đính kèm trong Phụ lục I và tóm tắt kết quả thẩm định để đề xuất với NTO để
xem xét ban đầu báo cáo thẩm định trước khi đề xuất với QTWG để xác nhận và
thông báo cho đơn vị nộp đơn kết quả thẩm định.

Scroll to Top