Chứng nhận

Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN

(TITC) – Các bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN đã được các quốc gia thành viên ASEAN xây dựng nhằm xác định khung tiêu chí, yêu cầu cơ bản đối với sản phẩm dịch vụ du lịch và thống nhất thực hiện nhằm nâng cao chất lượng du lịch ASEAN, xây dựng ASEAN trở thành một điểm đến chung chất lượng “A Quality Single Destination”.

Scroll to Top