Nhà vệ sinh công cộng

10. Vai trò và nhiệm vụ thẩm định viên APTS

Thẩm định viên APTS hoặc cá nhân đủ điều kiện đã nhận được đào tạo và chứng nhận có liên quan để có thể đánh giá Nhà vệ sinh công cộng theo tiêu chuẩn APTS, chịu trách nhiệm đảm bảo đánh giá tiếp cận dựa trên bằng chứng độc lập.

9.2. Công cụ thẩm định (tiếp)

9.2.6. Các giấy tờ làm việc (Ghi chú): Không hoàn toàn là Công cụ thẩm định chính thức, tuy nhiên rất hữu ích cho Thẩm định viên trong quá trình kiểm tra Thẩm địnhtại chỗ. Ghi chú phải được thực hiện một cách rõ ràng và súc tích để hỗ trợ việc ghi nhớ các phát hiện trong giai đoạn soạn thảo của Báo cáo thẩm định.

9.2. Công cụ thẩm định (tiếp)

9.2.5. Báo cáo thẩm định: Báo cáo thẩm định (PHỤ LỤC 8.5) là một công cụ thẩm định được Thẩm định viên sử dụng để thu thập các kết luận cuối cùng của quá trình thẩm định APTS. Báo cáo là một tài liệu quan trọng như là một phương tiện truyền đạt các kết quả Thẩm định cho tất cả các bên liên quan và nó tạo thành một hồ sơ lâu dài về quy trình Thẩm định để sử dụng trong tương lai.

9.2. Công cụ thẩm định (tiếp)

9.2.4. Kế hoạch hành động khắc phục: Kế hoạch hành động khắc phục (PHỤ LỤC 8.4) là một công cụ thẩm định được Thẩm định viên sử dụng để liệt kê tất cả các sự không phù hợp được tìm thấy trong quá trình thẩm định. Sự không phù hợp tương đương với việc không đáp ứng Yêu cầu Thẩm định APTS. Khi những sự không phù hợp này được phát hiện, các hành động khắc phục thích hợp đối với các tác động của những sự không phù hợp gặp phải sẽ được thực hiện. Thẩm định viên có thể đề xuất Chủ sở hữu/ Người quản lý một số hành động sửa chữa hoặc phòng chống này để sửa đổi các bất thường được tìm thấy bằng lời nói trong Cuộc họp kết thúc.

9.2. Công cụ thẩm định APTS

9.2.1. Danh sách kiểm tra tự đánh giá: Danh sách kiểm tra tự đánh giá (Xem PHỤ LỤC 8.1) là một công cụ thẩm định bao gồm các yêu cầu cơ bản trong Danh mục thẩm định và Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN. Người sử dụng chính của Danh sách kiểm tra tự đánh giá là Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng.

9.2. Công cụ thẩm định (tiếp)

9.2.2. Kế hoạch thẩm định: Kế hoạch thẩm định (Xem PHỤ LỤC 8.2) là một công cụ thẩm định được Thẩm định viên sử dụng để lên kế hoạch cho công việc được thực hiện trước kiểm tra Thẩm định tại chỗ. Nó là một công cụ hữu ích trong đó, bằng cách cho phép Thẩm định viên tổ chức công việc được thực hiện trước, nó tiết kiệm cho anh/ cô ấy và Chủ sở hữu/ Người quản lý rất nhiều  thời gian trong quá trình đánh giá thẩm định tại chỗ.

9.2. Công cụ thẩm định (tiếp)

9.2.3. Danh mục thẩm định APTS: Danh mục thẩm định APTS (PHỤ LỤC 8.3) là Công cụ kiểm tra chính để đánh giá Nhà vệ sinh công cộng theo Tiêu chuẩn APTS. Nó bao gồm một danh sách các mục quan trọng và các bước trong quá trình thẩm định chi tiết về chất lượng, đặc điểm và mức hiệu suất theo yêu cầu của tiêu chuẩn APTS.

8.3. Sơ đồ quy trình thẩm định

Để mở rộng những gì đã được đề cập ở trên trong phần Tóm tắt của mục 8.2, Quy trình thẩm định APTS liên quan đến việc thực hiện và vận hành, giám sát và đánh giá, duy trì và cải thiện hiệu suất dịch vụ của Nhà vệ sinh công cộng và hệ thống quản lý chất lượng của nó sẽ tuân theo quy trình cụ thể như tóm tắt phía dưới:

9. Công cụ thẩm định APTS và việc sử dụng chúng

Như đã đề cập trước đó trong mục 5., 5.1 Thẩm định APTS phải là một quá trình có hệ thống, độc lập và được ghi chép để lấy bằng chứng và đánh giá nó một cách khách quan để xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu thẩm định APTS. Thẩm định APTS cũng phải thực hành định kỳ, để đảm bảo việc cải thiện liên tục các cấp dịch vụ vệ sinh được cung cấp.

8.2. Các phương pháp đánh giá thẩm định APTS

Tùy thuộc vào số lượng Yêu cầu đã được đáp ứng trong quá trình Thẩm định và tổng số điểm của đánh giá tổng hợp – được tính bởi Thẩm định viên – Nhà vệ sinh công cộng có thể vượt qua hoặc không vượt qua Thẩm định.

Scroll to Top