8.3. Sơ đồ quy trình thẩm định

Để mở rộng những gì đã được đề cập ở trên trong phần Tóm tắt của mục 8.2, Quy trình thẩm định APTS liên quan đến việc thực hiện và vận hành, giám sát và đánh giá, duy trì và cải thiện hiệu suất dịch vụ của Nhà vệ sinh công cộng và hệ thống quản lý chất lượng của nó sẽ tuân theo quy trình cụ thể như tóm tắt phía dưới (17):

  • Quá trình thẩm định được bắt đầu bởi yêu cầu chính thức của Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng có nhu cầu có được Chứng nhận APTS. Tính đến thời điểm yêu cầu, Chủ sở hữu/ Người quản lý đã phải thực hiện Kiểm tra Tự đánh giá, đã hoàn thành Danh sách kiểm tra tự đánh giá và kết quả của Danh sách kiểm tra phải thỏa mãn các chấm điểm  tối thiểu, cho phép việc ấn định một cuộc hẹn Thẩm định chứng nhận.
  • Ngày thẩm định chứng nhận được thiết lập (trong vòng một tháng kể từ yêu cầu ban đầu từ Chủ sở hữu/ Người quản lý), công việc sơ bộ trước Thẩm định tại chỗ bắt đầu, sau đó Thẩm định tại chỗ diễn ra. Báo cáo thẩm định được phê duyệt có sẵn cho phép lưu hành trong vòng một tháng (tối đa 2 tháng) từ kiểm tra thẩm định.
  • Nếu lần thẩm định đầu Nhà vệ sinh công cộng được nhận thấy không phù hợp, nó phải có hành động khắc phục hậu quả thông qua Kế hoạch hành động khắc phục (18). Nó sẽ được cung cấp một cơ hội thẩm định khác trong công tác kiểm tra thẩm định tiếp theo (trong vòng 2 năm nữa). Nếu một nhà vệ sinh công cộng được chứng nhận Không vượt qua Thẩm định  tái chứng nhận, chứng nhận đạt được trong thẩm định trước đó sẽ bị treo cho đến khi chiến lược Kế hoạch hành động khắc phục đã được nhận thấy là có hiệu quả, thực hiện bởi đợt kiểm tra thẩm định tiếp theo (trong vòng 2 năm nữa). Đến thời điểm này, trong trường hợp các hành động khắc phục được xét không hiệu quả, Giấy chứng nhận sẽ không được gia hạn và nhà vệ sinh công cộng được xem xét đóng cửa.
  • Việc cấp giấy chứng nhận cho nhà vệ sinh công cộng mới được chứng nhận và gia hạn giấy chứng nhận cho Nhà vệ sinh công cộng đã được chứng nhận, có hiệu lực trong 2 năm,  sẽ thực hiện ngay sau khi nhà vệ sinh công cộng vượt qua Thẩm định.
  • Thẩm định đột xuất sẽ được tổ chức trong năm thứ hai của chứng nhận cho nhà vệ sinh công cộng mới được chứng nhận. Trong trường hợp không vượt qua, Nhà vệ sinh công cộng sẽ có cơ hội để khắc phục trong cùng một năm mà được nhận thấy là không tuân thủ, cùng với đó việc thực hiện hành động khắc phục được thực hiện nhanh chóng.
  • Một quá trình thẩm định mới sẽ bắt đầu sau 2 năm. Thông báo sẽ được gửi đến tất cả các nhà vệ sinh công cộng được chứng nhận. Tài liệu và đơn Đăng ký cần được bàn giao 6 tháng trước khi hết hạn Chứng nhận.

(17) Đối với phần này, tham khảo Danh mục thẩm định và Hướng dẫn của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN, trang 21

(18) Xem mục 9., 9.2.4 Kế hoạch hành động khắc phục

Scroll to Top
Send this to a friend