8.2. Các phương pháp đánh giá thẩm định APTS

Tùy thuộc vào số lượng Yêu cầu đã được đáp ứng trong quá trình Thẩm định và tổng số điểm của đánh giá tổng hợp – được tính bởi Thẩm định viên – Nhà vệ sinh công cộng có thể vượt qua hoặc không vượt qua Thẩm định (15).

Thẩm định viên được chỉ định thực hiện kiểm tra Thẩm định APTS được cung cấp kèm theo tài liệu Danh mục Thẩm định – trong số các Công cụ Thẩm định khác – chứa bốn Tiêu chí chính và 80 Yêu cầu tương ứng của chúng. Trong Thẩm định nhà vệ sinh công cộng, Thẩm định viên sẽ phải ghi vào các ô và hàng tương ứng cho dù yêu cầu được đáp ứng hoặc không được đáp ứng bằng cách áp dụng tương ứng điểm tích cực (1 hoặc 2 = PHÙ HỢP) hoặc điểm âm (0 = KHÔNG PHÙ HỢP) (16).

QUAN TRỌNG:

Thẩm định “2” (thay vì “1”) cho sự phù hợp trong các mục cuối cùng của mỗi phần của tài liệu Danh mục thẩm định (Phụ lục 8., 8.3 Danh mục thẩm địnhAPTS).

Điểm tối đa có thể đạt được trong Thẩm định là 90 điểm, tối thiểu là 0 điểm. Tổng số điểm tối đa cho mỗi phần sẽ cho 90 điểm, điểm số tối thiểu 0. Các điểm được phân chia trong bốn phần của Danh mục thẩm định, như sau:

  • Thiết kế và Hệ thống quản lý môi trường: tối thiểu 0 điểm; tối đa 21 điểm
  • Tiện nghi và Cơ sở vật chất: tối thiểu 0 điểm; tối đa 22 điểm
  • Phần sạch sẽ: tối thiểu 0 điểm; tối đa 29 điểm
  • Phần an toàn: tối thiểu 0 điểm; tối đa 18 điểm.

Tóm tắt:

  • Trong trường hợp QUA, Nhà vệ sinh công cộng được cấp chứng nhận có hiệu lực trong hai năm (nghĩa là cho đến khi được Thẩm định Chứng nhận tiếp theo, trong thời gian 2 năm).
  • Trong trường hợp KHÔNG QUA, Nhà vệ sinh công cộng được trao cơ hội thực hiện biện pháp khắc phục và được phép yêu cầu khả năng Thẩm định tiếp theo nếu khả thi (Thẩm định được tổ chức hai năm một lần).
  • Trong trường hợp KHÔNG QUA của Thẩm định thứ hai, Nhà vệ sinh công cộng cần được đánh giá để không chứng nhận hoặc không gia hạn Giấy chứng nhận thu được (không gia hạn trong trường hợp Nhà vệ sinh công cộng đã được chứng nhận).
  • Trong trường hợp một hoặc nhiều phòng vệ sinh không hoạt động, chủ sở hữu/ người quản lý Nhà vệ sinh công cộng được yêu cầu cảnh báo ngay lập tức và sửa chữa thiệt hại trong vòng 1 tháng kể từ khi kiểm tra Thẩm định. Một Thẩm định viên sẽ được cử  đến để kiểm tra thiệt hại đã được sửa chữa đã thỏa mãn tiêu chuẩn hay chưa. Nếu nỗ lực này không được đáp ứng, Nhà vệ sinh công cộng sẽ không qua.
  • Thẩm định đột xuất sẽ được sắp xếp trong vòng hai năm chứng nhận. Nhà vệ sinh công cộng được chứng nhận không vượt qua Thẩm định đột xuất được yêu cầu thực hiện hành động khắc phục. Nếu hành động khắc phục được thực hiện kịp thời, Chủ nhà/ Người quản lý nhà vệ sinh công cộng có thể yêu cầu một cuộc hẹn Thẩm định khác trong cùng năm mà Nhà vệ sinh công cộng được đánh giá là không tuân thủ (nghĩa là không cần chờ đến khi khả năng Thẩm định tiếp theo sau 2 năm), nếu không, anh/ cô ấy sẽ phải đợi cho đến khi khả năng Thẩm định tiếp theo (trong thời gian 2 năm).

(15) Trong phần này, tham khảo Danh mục thẩm định và hướng dẫn của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN, trang 20

(16) “Không yêu cầu” phải được bỏ chọn nếu không kết quả của việc chấm điểm sẽ bị ảnh hưởng. Thẩm định viên sẽ cần phải báo cáo bất kỳ hoàn cảnh nào không thể kiểm tra bất kỳ Yêu cầu nào và lý do tại sao điều này xảy ra trong Báo cáo thẩm định

Scroll to Top
Send this to a friend