9.2. Công cụ thẩm định APTS

9.2.1. Danh sách kiểm tra tự đánh giá

Danh sách kiểm tra tự đánh giá (Xem PHỤ LỤC 8.1) là một công cụ thẩm định bao gồm các yêu cầu cơ bản trong Danh mục thẩm định và Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN. Người sử dụng chính của Danh sách kiểm tra tự đánh giá là Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng.

Để bắt đầu quá trình Thẩm định APTS, Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng được yêu cầu tự biên soạn Danh sách kiểm tra tự đánh giá của đơn vị mình (20). Đánh giá từ kết quả thu được trong quá trình thực hành tự đánh giá, Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng được phép yêu cầu Thẩm định của bên thứ ba hoặc Thẩm định chứng nhận (21). Thẩm định Chứng nhận chính thức chỉ được cấp nếu tổng số điểm CÓ trong Danh sách Đánh giá Tự đánh giá bằng 20 (hoặc Khoảng 70% trong số 28 mục có thể kiểm tra) (22). Danh sách kiểm tra tự đánh giá là một trong những tài liệu đầu tiên mà Thẩm định viên APTS cần xem xét trong giai đoạn BƯỚC 1 (Thu thập tài liệu) và BƯỚC 2 (Xem lại tài liệu và lập kế hoạch thẩm định) (23).

Việc biên soạn Danh sách kiểm tra tự đánh giá cung cấp cho Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng và cá nhân thẩm định có liên quan một ý tưởng chung về trạng thái của cơ sở liên quan đến việc tuân thủ các Tiêu chuẩn và Yêu cầu tiêu chuẩn của APTS. Danh sách kiểm tra này – cùng với yêu cầu Thẩm định chính thức – Danh sách này – cùng với các yêu cầu thẩm định chính thức – hình thành các tài liệu cần thiết phải được cung cấp trước khi tổ chức Thẩm định Chứng nhận chính thức.

Khi Thẩm định Chứng nhận diễn ra cứ 2 năm một lần cho cơ sở Nhà vệ sinh mới được chứng nhận và đã được chứng nhận, việc sử dụng thủ tục tự nguyện hàng năm của Danh sách Kiểm tra Tự đánh giá có thể trở thành công cụ cho Chủ đầu tư/ Người quản lý Nhà vệ sinh công cộng được chứng nhận để đảm bảo tiền đề duy trì mức tuân thủ chấp nhận được trước khi Thẩm định Chứng nhận diễn ra vào năm tiếp theo.

(20) Tham khảo Danh mục thẩm định và hướng dẫn của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN, trang 23-24 (3.3. Sơ đồ quy trình thẩm định)

(21) Xem ở trên trong mục 6, 6.1, 6.1 Các loại Chứng nhận Thẩm định và Thẩm định APTS

(22) Tham khảo Danh mục thẩm định và hướng dẫn của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN, trang 8 (1.4 Điều khoản và định nghĩa)

(23) Xem ở trên trong mục 6., 6.3 Các bước thẩm định APTS

Scroll to Top
Send this to a friend