10. Vai trò và nhiệm vụ thẩm định viên APTS

Thẩm định viên APTS hoặc cá nhân đủ điều kiện đã nhận được đào tạo và chứng nhận có liên quan để có thể đánh giá Nhà vệ sinh công cộng theo tiêu chuẩn APTS, chịu trách nhiệm đảm bảo đánh giá tiếp cận dựa trên bằng chứng độc lập.

Thẩm định viên phải tuân thủ các Quy tắc ứng xử sau đây:

 • Giữ bí mật trên tất cả các thông tin có được trước, trong và sau khi thẩm định;
 • Giữ tính khách quan và thái độ không thiên vị trong việc đánh giá và báo cáo của mình;
 • Duy trì chuyên môn và duy trì sự quan sát tiêu chuẩn cao nhất về tính toàn vẹn;
 • Không trao đổi ý kiến hoặc kết quả trong suốt quá trình đánh giá;
 • Tìm cách duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp tốt với các bên liên quan để thúc đẩy luồng thông tin tự do và tôn trọng trong toàn bộ quá trình Thẩm định;
 • Báo cáo tất cả các trường hợp không tuân thủ đáng kể đã được tìm thấy trong hoặc liên quan đến Thẩm định;
 • KHÔNG NHẬN QUÀ TẶNG dưới bất kỳ hình thức nào từ các Tổ chức hoặc các chi nhánh nào của Bên được thẩm định.

Thẩm định viên cũng phải tuân thủ các Quy tắc kỹ năng và quy tắc sau:

 • Có kiến thức đầy đủ về các vấn đề tiêu chuẩn và kỹ thuật Thẩm định;
 • Có được bằng chứng thẩm định đầy đủ và phù hợp để đáp ứng mục tiêu Thẩm định, để có thể rút ra kết luận và đưa ra các khuyến nghị;
 • Làm việc một cách có hệ thống và cẩn thận trong việc diễn giải dữ liệu và các lập luận được thu thập và ghi lại;
 • Hoàn thành các tài liệu Thẩm định có liên quan và xuất trình tài liệu Thẩm định để ghi chép đầy đủ việc chuẩn bị, tiến hành, nội dung và kết quả của Thẩm định;
 • Duy trì sự đúng mực cần thiết được mong đợi từ một chuyên gia.
Scroll to Top
Send this to a friend