9.2. Công cụ thẩm định (tiếp)

9.2.6. Các giấy tờ làm việc (Ghi chú)

Không hoàn toàn là Công cụ thẩm định chính thức, tuy nhiên rất hữu ích cho Thẩm định viên trong quá trình kiểm tra Thẩm định tại chỗ. Ghi chú phải được thực hiện một cách rõ ràng và súc tích để hỗ trợ việc ghi nhớ các phát hiện trong giai đoạn soạn thảo của Báo cáo thẩm định.

Scroll to Top
Send this to a friend