9.2. Công cụ thẩm định (tiếp)

9.2.3. Danh mục thẩm định APTS

Danh mục thẩm định APTS (PHỤ LỤC 8.3) là Công cụ kiểm tra chính để đánh giá Nhà vệ sinh công cộng theo Tiêu chuẩn APTS. Nó bao gồm một danh sách các mục quan trọng và các bước trong quá trình thẩm định chi tiết về chất lượng, đặc điểm và mức hiệu suất theo yêu cầu của tiêu chuẩn APTS. Danh mục thẩm định APTS được Thẩm định viên sử dụng để đánh giá mức độ tuân thủ của Nhà vệ sinh công cộng và xác định khả năng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để vượt qua Thẩm định APTS. Danh mục thẩm định APTS được chia thành 4 tiêu chí và 80 yêu cầu, mỗi yêu cầu được chấm điểm để tạo điều kiện đánh giá(24) . Tổng số điểm sẽ xác định liệu Nhà vệ sinh công cộng được thẩm định đã vượt qua hay không vượt qua trong Thẩm định APTS và kết quả Giấy chứng nhận APTS tương ứng được cấp phát hành hoặc không cấp phát hành, chứng nhận lại hoặc không chứng nhận.

Trong quá trình Thẩm định tại chỗ, Thẩm định viên sẽ phải kiểm tra TẤT CẢ các yêu cầu bằng cách điền vào TẤT CẢ các ô trong danh sách kiểm tra với cách chấm điểm có liên quan. Nếu không làm như vậy thì kết quả Thẩm định đưa ra sẽ bị lỗi và làm mất hiệu lực kết quả kiểm tra tại chỗ và Báo cáo thẩm định tiếp theo.

Khi bắt đầu hoạt động của Thẩm định viên, Thẩm định viên được đề nghị mang theo Hướng dẫn danh mục thẩm định nhà vệ sinh công cộng ASEAN để tham khảo nhiều mục được liệt kê đơn giản nhưng không được giải thích rộng rãi trong Danh mục thẩm định APTS. Theo thời gian, Thẩm định viên sẽ có thể ghi nhớ tất cả các khía cạnh và nắm vững kiến thức chuyên sâu và thấu đáo về Danh mục thẩm định và hướng dẫn của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN.

(24) Tham khảo Danh mục thẩm định và hướng dẫn của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN để có giải thích kỹ lưỡng về các tiêu chuẩn và yêu cầu kiểm tra và tiêu chuẩn APTS

Scroll to Top
Send this to a friend