6. Các loại Thẩm định APTS, Chu kỳ và các bước

6.1. Các loại Thẩm định APTS và Chứng nhận Thẩm định

Có 2 loại Thẩm định APTS:

i) Thẩm định của Bên thứ nhất (hoặc Kiểm tra Tự đánh giá);

ii) Thẩm định của bên thứ ba (hoặc Thẩm định chứng nhận).

Kiểm tra Tự đánh giá: được thực hiện bởi Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng. Nó bắt đầu quy trình thẩm định theo đó việc gửi Danh sách kiểm tra tự đánh giá (Phụ lục 8.1) cho tổ thẩm định cho phép Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng yêu cầu Thẩm định chứng nhận cho Nhà vệ sinh công cộng do mình  sở hữu/ quản lý. Do đó, bản kiểm tra tự đánh giá là bước bắt buộc cẩn thiết để yêu cầu Thẩm định chứng nhận. Để được cấp lịch Thẩm định Chứng nhận, Nhà vệ sinh Công cộng cần đạt được điểm tối thiểu nhất định (7). Nếu không đạt, có nghĩa là Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng cần thực hiện một số thay đổi về trạng thái hiện tại của Nhà vệ sinh công cộng mà mình sở hữu/ quản lý cho đến khi Nhà vệ sinh công cộng có thể kiểm tra tự đánh giá.

Thẩm định chứng nhận: được thực hiện bởi một tổ chức được bên thứ ba công nhận  để đánh giá sự tuân thủ của Nhà vệ sinh công cộng được đánh giá dựa trên các yêu cầu theo luật định và quy định áp dụng theo Tiêu chuẩn APTS. Nó đạt được tiếp nhận, xem xét và chấp nhận của Danh sách kiểm tra tự đánh giá do Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng biên soạn. Kết quả của Thẩm định Chứng nhận là tuân thủ hoặc không tuân thủ Tiêu chuẩn APTS; trong trường hợp thứ hai này, sẽ có yêu cầu thực hiện hành động khắc phục theo sau đó. Một nhà vệ sinh công cộng đã vượt qua thành công Thẩm định chứng nhận được cấp chứng nhận tiêu chuẩn APTS, có giá trị trong 2 năm. Việc thẩm định chứng nhận sẽ diễn ra 2 năm một lần cho cả Nhà vệ sinh công cộng được chứng nhận và mới được chứng nhận mà Chủ sở hữu/ Người quản lý đã yêu cầu thành công để được kiểm tra và chứng nhận theo Tiêu chuẩn APTS. Tài liệu chính được sử dụng bởi Thẩm định viên APTS cho mục đích thẩm định là Danh mục thẩm định (Xem 9., 9.2.3, Danh mục thẩm định APTS).

(7) Xem mục 9., 9.2.1 Danh sách kiểm tra tự đánh giá

Scroll to Top
Send this to a friend