5.2. Thẩm định APTS và Hệ thống quản lý chất lượng

Như đã đề cập trước đó trong 5, 5.1, Thẩm định APTS là một quá trình xác nhận để đảm bảo Nhà vệ sinh công cộng có tất cả các yêu cầu cần thiết theo Tiêu chuẩn APTS. Thẩm định APTS nên được thực hiện bởi Thẩm định viên đã được đào tạo và chứng nhận bởi các tổ chức được công nhận.

Khi thẩm định Nhà vệ sinh công cộng theo Tiêu chuẩn APTS, các khu vực không phù hợp được tìm thấy có thể phụ thuộc vào sự thất bại của hệ thống quản lý chất lượng hiện có hoặc do không có hệ thống như vậy hoàn toàn. Một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là khuôn khổ của các quy trình và quy trình được sử dụng để đảm bảo rằng một tổ chức có thể đáp ứng tất cả các nhiệm vụ cần thiết để đạt được các mục tiêu chất lượng của nó. Mục đích của Hệ thống Quản lý Chất lượng Nhà vệ sinh Công cộng là phải có các thủ tục bằng văn bản để đạt được các mục tiêu chất lượng nhất định trong việc cung cấp các dịch vụ vệ sinh. Một số thủ tục này có thể bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Thủ tục giám sát chung (trên tất cả các quy trình hiện có);
 • Thủ tục làm sạch và vệ sinh(ví dụ quy trình vệ sinh hàng ngày/ định kỳ);
 • Thủ tục tập huấn (cho nhân viên làm sạch);
 • Thủ tục thẩm định và giám sát (ví dụ: nhân viên làm sạch);
 • Các thủ tục bảo dưỡng chung (ví dụ: giữ một đội ngũ bảo dưỡng thường trực để thực hiện công tác bảo dưỡng và phòng ngừa theo lịch trình);
 • Thủ tục an toàn (ví dụ: tuần tra);
 • Thủ tục giao tiếp (ví dụ: thời gian Nhà vệ sinh công cộng mở và đóng cửa, dịch vụ bảo dưỡng, tài liệu giáo dục, dịch vụ khách hàng);
 • Thủ tục cơ chế phản hồi (ví dụ: theo dõi các đề xuất của khách hàng);
 • Xử lý chất thải và chất thải nguy hại

Sự hiện diện của Hệ thống quản lý chất lượng nhà vệ sinh công cộng khuyến khích việc theo dõi và cải thiện tất cả các lĩnh vực được đề cập trong các thủ tục theo thời gian. Bằng cách thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng nhà vệ sinh công cộng, chủ sở hữu/ người quản lý nhà vệ sinh công cộng có thể hưởng lợi từ thực hiện tốt việc bảo dưỡng nhà vệ sinh công cộng và cung cấp dịch vụ vệ sinh thông qua một quá trình cải tiến liên tục.

Các lợi ích mà Hệ thống quản lý chất lượng nhà vệ sinh công cộng hiệu quả mang đến cho Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng như sau:

 • Xác suất cao hơn để vượt qua Kiểm tra APTS và duy trì tuân thủ theo thời gian;
 • Quản lý rủi ro được cải thiện (tức là các tiêu chuẩn an toàn cao hơn);
 • Cải thiện vệ sinh (nghĩa là tiêu chuẩn vệ sinh cao hơn);
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng (kết quả từ dịch vụ chất lượng tốt hơn và liên tục được cung cấp);
 • Gia tăng thái độ tử tế từ người sử dụng (do dịch vụ tốt hơn và liên tục được cung cấp);
 • Cơ hội du lịch tốt hơn (vì khách du lịch có thể thưởng thức nhiều hơn ở các khu vực công cộng và mua sắm mà không cảm thấy cần phải quay trở lại khách sạn của họ để giải tỏa cá nhân).

Thẩm định là một phần quan trọng của mọi phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng khi chúng cho thấy việc quản lý kiểm tra mức độ họ đạt được mục tiêu đã nêu của mình. Mục đích của Thẩm định APTS không những chứng minh sự phù hợp với Tiêu chuẩn APTS mà còn giám sát và đo lường hệ thống quản lý chất lượng hiện có, qua đó thúc đẩy cải tiến liên tục theo thời gian cũng như mục tiêu chất lượng và hiệu quả đã nêu.


Scroll to Top
Send this to a friend