8. Phương pháp chấm điểm thẩm định APTS

8.1. Tiêu chí và yêu cầu thẩm định APTS

Xếp hạng thẩm định của Nhà vệ sinh công cộng được đánh giá bằng Danh mục thẩm định của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN. Bốn (4) tiêu chí chính được thiết lập trong APTS đại diện cho bốn (4) khu vực có thể thẩm định trong Danh mục thẩm định và do đó trong đánh giá Thẩm định (14):

  1. Thiết kế & Hệ thống quản lý môi trường;
  2. Tiện nghi & Cơ sở vật chất;
  3. Sạch sẽ;
  4. An toàn.

Tiêu chí chính được chia thành 80 Yêu cầu, mỗi yêu cầu đều được chấm điểm. Yêu cầu được phân phối trong bốn phần của Danh mục thẩm định, như sau:

  • Thiết kế và quản lý môi trường: 19 Yêu cầu;
  • Tiện nghi và cơ sở vật chất: 21 Yêu cầu;
  • Vệ sinh: 27 Yêu cầu
  • An toàn: 16 Yêu cầu.

(14) Tham khảo Danh sách kiểm tra và hướng dẫn kiểm tra tiêu chuẩn của Nhà vệ sinh công cộng ASEAN, các trang 19- 20 (3. Nhà vệ sinh công cộng ASEAN: Hướng dẫn thẩm định; 3.1 Tiêu chí và yêu cầu đối với Đánh giá nhà vệ sinh công cộng)

Scroll to Top
Send this to a friend