Phuong Mai Dinh Thi

7. Đánh giá tái chứng nhận

Trước khi giấy chứng nhận hết hạn, cơ quan Thẩm định sẽ tiến hành kiểm tra mọi yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN để gia hạn chứng nhận cho đơn vị được chứng nhận.

6. Giám sát

Sau khi đơn vị nộp đơn đã được thẩm định và chứng nhận, cơ quan Thẩm định sẽ
tiến hành kiểm tra giám sát thường xuyên và thiết lập kế hoạch giám sát.

5.5. Đánh giá kết quả thẩm định và chuẩn bị báo cáo thẩm định

Sau khi kết thúc thẩm định, Thẩm định viên sẽ chuẩn bị báo cáo thẩm định như
được đính kèm trong Phụ lục I và tóm tắt kết quả thẩm định để đề xuất với NTO để
xem xét ban đầu báo cáo thẩm định trước khi đề xuất với QTWG để xác nhận và
thông báo cho đơn vị nộp đơn kết quả thẩm định.

5.2. Bổ nhiệm Thanh tra

Cơ quan kiểm tra sẽ chỉ định các Thẩm định viên thẩm định theo các tiêu chí
của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN.

5. Quy trình đánh giá chứng nhận

Việc đánh giá sẽ được tiến hành cho đơn vị nộp đơn ở khu vực các nước
ASEAN, đó là Thái Lan, Vương quốc Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líppin, Sinh-ga-po, Việt Nam, Lào, My-an-ma và Cam-pu-chia.

4. Quy trình tự đánh giá ban đầu của Đơn vị nộp đơn

Đối tượng dự định nộp đơn đề nghị chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa
ASEAN sẽ tiến hành tự đánh giá ban đầu bằng cách sử dụng danh mục thẩm định như trong Phụ lục E và bước đầu đánh giá điểm số.

3. Quy trình nhận đơn đề nghị chứng nhận

Đối tượng dự định nộp đơn đề nghị chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa
ASEAN sẽ điền các chi tiết trong mẫu đơn đề nghị chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch
vụ Spa ASEAN mà QTWG xác định

Scroll to Top