5.2. Bổ nhiệm Thanh tra

5.2.1. Cơ quan kiểm tra sẽ chỉ định các Thẩm định viên thẩm định theo các tiêu chí của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN.
5.2.2. Cơ quan Thẩm định sẽ chỉ định các Thẩm định viên phù hợp và có thể chỉ định các chuyên gia. Đoàn Thẩm định bao gồm ít nhất một thành viên có kiến thức và năng lực về khoa học y tế và được phân định rõ ràng các cơ quan chức năng. Ngoài ra, cơ quan Thẩm định phải thông báo cho đơn vị nộp đơn của Thẩm định viên.
5.2.3. Việc chỉ định Thẩm định của cơ quan kiểm tra được thực hiện theo nguyên tắc sau:
5.2.3.1 Có trình độ và kinh nghiệm để thẩm định Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN như được quy định tại Phụ lục B;
5.2.3.2 Làm quen với các quy định chứng nhận trong tiêu chuẩn du lịch ASEAN hoặc các hệ thống quản lý khác và các quy trình chứng nhận trong tiêu chuẩn du lịch ASEAN hoặc các hệ thống quản lý khác được áp dụng để chứng nhận;
5.2.3.3 Có kiến thức về thẩm định có liên quan và các tài liệu thẩm định;
5.2.3.4 Có kiến thức và năng lực trong các hoạt động của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN;
5.2.3.5 Có năng lực trong giao tiếp;
5.2.3.6 Không vướng phải xung đột lợi ích, điều này có thể khiến các thành viên của nhóm trở nên bất chính, không đáng tin cậy hoặc không công bằng, bao gồm
(1) Các Thẩm định viên sẽ không tham khảo ý kiến của đơn vị nộp đơn trong 2 năm trước đó, điều mà có thể ảnh hưởng đến quá trình chứng nhận và xác định.
(2) Thẩm định viên không phải là cổ đông trong tổ chức của đơn vị.
(3) Các Thẩm định viên sẽ không có bất kỳ áp lực thương mại và / hoặc tài chính nào.
5.2.4. Vai trò của các Thẩm định viên như sau:
1) Kiểm tra và xác minh cấu trúc, chính sách, quy trình, quy trình, hồ sơ và tài liệu liên quan đến Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và xem xét liệu chúng có tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan đến phạm vi chứng nhận hay không;
2) Kiểm tra cơ sở xem liệu họ có thiết lập quy trình và các quy trình được cung cấp và việc thực hiện cùng với việc bảo dưỡng có hiệu quả hay không, đó là cơ sở cho sự tự tin của đơn vị nộp đơn trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN; và
3) Truyền đạt với đơn vị nộp đơn kết quả thẩm định, hành động được thực hiện đối với các vấn đề không tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và kết quả của hành động được thực hiện phù hợp với yêu cầu của đơn vị nộp đơn.
5.2.5. Trước khi tiến hành thẩm định, nếu thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận xung đột lợi ích chưa được ký kết, Thẩm định viên và chuyên gia (nếu có) sẽ ký thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận xung đột lợi ích.
5.2.6. Thông báo cho đơn vị nộp đơn tên của các Thẩm định viên và chuyên gia được chỉ định (nếu có) và yêu cầu đơn vị nộp đơn phê duyệt trước khi thẩm định.

Scroll to Top
Send this to a friend