5.3. Đánh giá các tài liệu hỗ trợ của việc ứng dụng và thiết lập kế hoạch thẩm định

5.3.1. Đánh giá các tài liệu được sử dụng để thực hiện Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN.
5.3.2. Thu thập các thông tin cần thiết liên quan đến phạm vi tiêu chuẩn, vị trí và số lượng các cơ sở đề nghị cấp chứng nhận, luật pháp và các quy định liên quan và có hiệu lực đối với Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN.
5.3.3. Đưa ra thông tin liên quan đến sự hiểu biết của đơn vị nộp đơn về Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, kết quả của việc tự đánh giá ban đầu và các vấn đề triển khai của cơ sở, có cơ hội gây ra tác động đáng kể trong việc lập kế hoạch thẩm định.
5.3.4. Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến thẩm định như danh sách tên của người tham gia thẩm định, kế hoạch thẩm định, danh mục thẩm định, báo cáo thẩm định tại cơ sở, báo cáo thẩm định và kế hoạch hành động khắc phục và phòng ngừa từ thẩm định. Các chi tiết được đính kèm trong Phụ lục C đến Phụ lục I.

Scroll to Top
Send this to a friend