5. Quy trình đánh giá chứng nhận

5.1. Khái quát chung
5.1.1. Việc đánh giá sẽ được tiến hành cho đơn vị nộp đơn ở khu vực các nước ASEAN, đó là Thái Lan, Vương quốc Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líppin, Sinh-ga-po, Việt Nam, Lào, My-an-ma và Cam-pu-chia.
5.1.2. Thời gian đánh giá phụ thuộc vào nhân viên trong cơ sở của đơn vị nộp đơn, số ca làm việc, thời gian làm việc, diện tích của cơ sở, và các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, quy mô và độ phức tạp của hoạt động, các quy định liên quan, việc thuê ngoài các tổ chức để thực hiện các hoạt động theo phạm vi của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, mọi kết quả thẩm định trước đó, loại chứng nhận, số lượng
thành viên trong nhóm thanh tra.
5.1.3. Quy trình thẩm định bao gồm 4 bước như sau:
1) Bổ nhiệm các Thẩm định viên;
2) Đánh giá các tài liệu hỗ trợ của đơn đề nghị và thiết lập kế hoạch thẩm định;
3) Thẩm định dịch vụ và thực hiện theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN tại cơ sở;
4) Đánh giá kết quả thẩm định và chuẩn bị báo cáo thẩm định.

Scroll to Top
Send this to a friend