4. Quy trình tự đánh giá ban đầu của Đơn vị nộp đơn

4.1. Đối tượng dự định nộp đơn đề nghị chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN sẽ tiến hành tự đánh giá ban đầu bằng cách sử dụng danh mục thẩm định như trong Phụ lục E và bước đầu đánh giá điểm số. Sau đó, tài liệu này sẽ được gửi đến cơ quan thẩm định.
4.2. Cơ quan Thẩm định phải xác minh các chi tiết của kết quả tự đánh giá ban đầu và đánh giá điểm số của đơn vị nộp đơn, bao gồm thông tin mà đơn vị nộp đơn điền vào trong danh mục thẩm định để lập kế hoạch đánh giá.

Scroll to Top
Send this to a friend