3. Quy trình nhận đơn đề nghị chứng nhận

3.1. Đối tượng dự định nộp đơn đề nghị chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN sẽ điền các chi tiết trong mẫu đơn đề nghị chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN mà QTWG xác định như được trình bày trong Phụ lục A và chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ để đề nghị chứng nhận.
3.2. Trước khi NTO nhận đơn từ đơn vị nộp đơn, phải đảm bảo rằng các chi tiết liên quan đến đơn vị nộp đơn và các tài liệu hỗ trợ để nộp đơn đề nghị chứng nhận là chính xác và đầy đủ. Trường hợp các tài liệu hỗ trợ chưa hoàn chỉnh, các tài liệu còn thiếu sẽ được xác định cụ thể trong đơn đề nghị xác nhận để kiểm tra và theo dõi các tài liệu còn thiếu để hoàn thành hồ sơ đề nghị chứng nhận.
3.3. NTO sẽ gửi đơn đăng ký của đơn vị nộp đơn và các tài liệu hỗ trợ cho cơ quan thẩm định mà đơn vị nộp đơn lựa chọn để thẩm định Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend