2. Định nghĩa

Các định nghĩa của các điều khoản áp dụng trong tài liệu này như sau:

2.1. Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN có nghĩa là Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN mà Đoàn Công tác Du lịch Chất lượng (Quality Tourism Working Group – QTWG) ban hành.
2.2. Đoàn công tác du lịch chất lượng (QTWG) là nhóm làm việc trong ngành du lịch có thành viên từ các nước ASEAN quy định cụ thể các quy định về chứng nhận, đề xuất chính sách liên quan đến quyết định chứng nhận, đình chỉ và thu hồi chứng nhận trong tiêu chuẩn du lịch ASEAN và đưa ra quyết định chứng nhận, đình chỉ và thu hồi chứng nhận, và cấp giấy chứng nhận và biển đồng của Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN từ Cơ quan du lịch quốc gia (Nation Tourism Organization – NTO).
2.3. Cơ quan du lịch quốc gia (NTO) là Cơ quan du lịch quốc gia của mỗi quốc gia ở các nước ASEAN thực hiện rà soát ban đầu báo cáo thẩm định để chứng nhận, duy trì và thu hồi chứng nhận trong Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ định của QTWG.
2.4. Cơ quan Thẩm định là cơ quan thực hiện đánh giá dịch vụ và quy trình làm việc của tiền đề và xem xét việc tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN.
2.5. Đơn vị nộp đơn có nghĩa là đối tượng dự định nộp đơn xin chứng nhận.
2.6. Thẩm định / đánh giá là việc thực hiện để xem xét việc tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN trong việc kiểm tra dịch vụ spa của cơ sở.
2.7. Thẩm định viên là người thực hiện việc kiểm tra dịch vụ và quy trình làm việc của cơ sở và xem xét việc tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, có năng lực trong việc tỉ mỉ, quan sát kỹ lưỡng.
2.8. Chuyên gia có nghĩa là người có kiến thức cụ thể hoặc kỹ năng cụ thể liên quan đến quy trình, hoạt động, tổ chức hoặc đối tượng thẩm định.
2.9. Không tuân thủ các yêu cầu có nghĩa là việc thực hiện mà không tuân thủ các tiêu chí, nhưng nó không phải là yêu cầu cần thiết cho hành động khắc phục.
2,10. Không phù hợp có nghĩa là việc thực hiện mà không tuân thủ các tiêu chí, nhưng đó là yêu cầu cần thiết cho hành động khắc phục.
2.11. Quan sát có nghĩa là đơn vị được thẩm định không phải là không phù hợp hoặc không phải là không tuân thủ các yêu cầu, nhưng nếu bỏ qua, đơn vị có thể là không phù hợp hoặc không tuân thủ các yêu cầu.
2,12. Giám sát có nghĩa là đánh giá để theo dõi việc duy trì Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN được thực hiện trong giai đoạn trước khi đánh giá tái chứng nhận để đảm bảo rằng hoạt động của đơn vị vẫn tuân thủ các tiêu chí được chỉ định.
2.13. Đánh giá tái chứng nhận có nghĩa là đánh giá để gia hạn chứng nhận, có mục tiêu đánh giá rằng cơ sở đã thực hiện Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và vẫn còn hiệu quả. Việc đánh giá tái chứng nhận sẽ được tiến hành trước khi giấy chứng nhận hết hạn.
2,14. Lý do cần thiết hoặc lý do khẩn cấp có nghĩa là hành động hoặc sự kiện, có thể không bị ép buộc hoặc kiểm soát, xảy ra bởi tự nhiên hoặc các phương tiện khác và phải là sự kiện ảnh hưởng đến lợi ích công cộng chứ không phải sự kiện cụ thể của bất kỳ người nào hoặc nhóm người nào và / hoặc bất khả kháng, mà có thể không được dự đoán là bình thường như dịch bệnh truyền nhiễm cả ở cấp quốc gia và / hoặc quốc tế, sự kiện có thể gây nguy hiểm cho an ninh của quốc gia, khu vực, nhà vua, v.v… theo sự chấp thuận của QTWG.

Scroll to Top
Send this to a friend