1 Phạm vi Quy định Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN về Đánh giá và Chứng nhận

Quy định này chỉ ra các bước và chi tiết của từng bước trong việc đánh giá và chứng nhận từ chứng nhận ban đầu, giám sát và đánh giá chứng nhận lại trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend