Thỏa thuận xung đột lợi ích

Thỏa thuận này được thiết lập phù hợp với các quy trình quốc tế liên quan đến xung đột lợi ích trong việc kiểm tra và chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN do Đoàn công tác du lịch chất lượng (QTWG) ban hành có hiệu lực đối với tất cả những người liên quan, thành viên ủy ban trong Cơ quan du lịch quốc gia (NTO) ), hội đồng kháng nghị, cán bộ NTO, cơ quan thanh tra, những người được chỉ định / thuê bởi NTO hoặc bất kỳ người nào có thể truy cập thông tin bí mật của đơn vị nộp đơn / đơn vị được chứng nhận.
Tôi xác nhận rằng tôi không có bất kỳ mối quan tâm hoặc mối quan hệ nào với đơn vị được kiểm tra hoặc trong quá trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN như sau:

 1. Không làm việc hoặc tư vấn cho đơn vị đó trong 2 năm qua;
 2. Bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng không làm việc hoặc tham vấn đơn vị đó trong 2 năm
  qua;
 3. Không phải là cổ đông hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình không phải là cổ đông trong đơn
  vị đó hoặc đơn vị gốc;
  41
 4. Không ở vị trí hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình không ở vị trí của đơn vị được chứng
  nhận.
  Nếu tôi có bất kỳ mối quan tâm hoặc mối quan hệ nào với đơn vị đó, tôi xác nhận rằng tôi sẽ
  thông báo cho NTO trước khi làm việc / tiến hành các hoạt động kiểm tra và chứng nhận của NTO.
Ký tên…………………………
Người khai
(…………………………………..)
Ngày……………………………………….
Ký tên…………………………
Người làm chứng
(…………………………………..)
Ngày……………………………………….
Ký tên…………………………
Người làm chứng
(…………………………………..)
Ngày……………………………………….
Scroll to Top
Send this to a friend