Thỏa thuận bảo mật

Thỏa thuận này được thiết lập phù hợp với các quy trình quốc tế liên quan đến tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoạt động chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN có hiệu lực đối với những người liên quan đến việc kiểm tra và chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN do Đoàn công tác du lịch chất lượng (QTWG) ban hành mà đóng vai trò là thành viên ủy ban trong Cơ quan du lịch quốc gia (NTO), ban điều hành, cán bộ NTO, cơ quan kiểm tra, những người được NTO chỉ định thực hiện và nhận các tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và bất kỳ người nào tham gia vào tiêu chuẩn du lịch ASEAN mà sẽ truy cập vào thông tin bí mật của đơn vị nộp đơn / người được chứng nhận.

Tôi, theo thỏa thuận này, đảm bảo sẽ giữ bí mật các tài liệu và thông tin trong hoạt động kiểm tra của Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN do QTWG ban hành, không tiết lộ cho bên thứ ba. Tôi, tại thời điểm này xác nhận rằng

  1. Không được tiết lộ các hình thức và thông tin chi tiết về tài liệu và thông tin của đơn vị nộp đơn / đơn vị được chứng nhận được sử dụng trong kiểm tra và chứng nhận trừ khi luật pháp yêu cầu. Trong trường hợp đó, đơn vị nộp đơn / đơn vị được chứng nhận sẽ được thông báo trước khi sự cố xảy ra. Không chỉ trích bất kỳ hoạt động nào của đơn vị nộp đơn / đơn vị được chứng nhận mà không có sự đồng ý bằng văn bản của QTWG và / hoặc NTO và / hoặc đơn vị nộp đơn / đơn vị được chứng nhận.
  2. Không cho phép các bên thứ ba đọc kết quả chứng nhận liên quan đến đơn vị nộp đơn / đơn vị được chứng nhận.
  3. Không được sử dụng bất kỳ tài liệu và thông tin nào có được từ hoạt động thẩm định của Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN đã ban hành cho nhân sự hoặc lợi ích của bên thứ ba theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp nào.
Ký tên………………………… Bên thỏa thuận
(…………………………………..)
Ngày……………………………………….
Ký tên…………………………
Người làm chứng
(…………………………………..)
Ngày……………………………..
Ký tên…………………………
Người làm chứng
(…………………………………..)
Ngày……………………………………
Scroll to Top
Send this to a friend