13. Khác

13.1. Trong trường hợp có sửa đổi quy trình thẩm định và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và / hoặc quy định đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và / hoặc bất kỳ quy định nào liên quan đến Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, NTO sẽ thông báo cho cơ quan Thẩm định bằng văn bản và thông báo công khai để xác nhận và sau đó cơ quan Thẩm định sẽ là người cung cấp
thông tin để thông báo cho đơn vị được chứng nhận.
13.2. Đơn vị được chứng nhận hoặc cơ quan Thẩm định phải sửa đổi chính xác theo quy trình đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và / hoặc quy định đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và / hoặc các quy định sửa đổi theo mục số 13.1 trong khoảng thời gian được chỉ định.

Scroll to Top
Send this to a friend