5.5. Đánh giá kết quả thẩm định và chuẩn bị báo cáo thẩm định

5.5.1. Viết báo cáo thẩm định

Sau khi kết thúc thẩm định, Thẩm định viên sẽ chuẩn bị báo cáo thẩm định như được đính kèm trong Phụ lục I và tóm tắt kết quả thẩm định để đề xuất với NTO để xem xét ban đầu báo cáo thẩm định trước khi đề xuất với QTWG để xác nhận và thông báo cho đơn vị nộp đơn kết quả thẩm định.
5.5.2. Báo cáo cho Đoàn công tác du lịch chất lượng

  • Trong trường hợp kết quả thẩm định vượt qua các tiêu chí của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, cơ quan Thẩm định có thể tóm tắt báo cáo thẩm định và kết quả thẩm định để nộp cho NTO để xem xét ban đầu thẩm định trước khi đề xuất với QTWG để chứng nhận.
  • Trong trường hợp kết quả thẩm định không đạt tiêu chuẩn của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, cơ quan thẩm định không thể nộp cho NTO để xem xét ban đầu báo cáo thẩm định.
Scroll to Top
Send this to a friend