6. Giám sát

6.1. Sau khi đơn vị nộp đơn đã được thẩm định và chứng nhận, cơ quan Thẩm định sẽ tiến hành kiểm tra giám sát thường xuyên và thiết lập kế hoạch giám sát. Kế hoạch giám sát phải có ít nhất là việc thẩm định theo các tiêu chí của chứng nhận Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và mọi yêu cầu sẽ được hoàn thành trước khi đánh giá để tái chứng nhận. Đối với mỗi lần kiểm tra giám sát, cơ quan Thẩm định sẽ kiểm tra hiệu quả của việc thực hiện đối với các yêu cầu, tiến độ của các hoạt động đã được lên kế hoạch trong cải tiến liên tục, xem xét bất kỳ thay đổi nào và việc sử dụng / tham khảo/ biểu tượng chứng nhận và chứng nhận trong Tiêu chuẩn dịch vụ spa ASEAN.
6.2. Đối tượng được chứng nhận phải duy trì và thực hiện theo những quy trình phía trên, tuân thủ quy trình đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và quy định đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN. Nếu đối tượng được chứng nhận không thể thực hiện, giấy chứng nhận có thể bị đình chỉ hoặc rút lại.
6.3. Việc kiểm tra giám sát sẽ được tiến hành ít nhất mỗi năm một lần kể từ ngày QTWG phê chuẩn giấy chứng nhận. Mọi yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN sẽ được thẩm định trước khi đánh giá để tái chứng nhận. Kế hoạch giám sát, được quy định ít nhất mỗi năm một lần, có thể được điều chỉnh để có nhiều mục thẩm định hơn hoặc giám sát bổ sung để kiểm tra mọi yêu cầu của tiêu chuẩn mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau:
1) Có một nguyên nhân gây nghi ngờ rằng hiệu suất giảm.
2) Khi các khiếu nại hoặc thông tin được phân tích cho thấy việc thực hiện của đơn vị được chứng nhận không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan Thẩm định và / hoặc NTO và / hoặc QTWG.
3) Một số phần của kết quả thẩm định trước đó là không đủ. Cơ quan Thẩm định có quyền bảo lưu quyền thẩm định đối với trường hợp đặc biệt bằng cách thông báo trước cho đối tượng được chứng nhận trong một số trường hợp cần thiết như:
a) Sẽ điều tra khiếu nại của đơn vị được chứng nhận.
b) Xem xét hoặc theo dõi các tác động từ bất kỳ thay đổi nào của đối tượn được chứng nhận trong các nội dung chính như thay đổi tư cách pháp lý, giao dịch, tổ chức hoặc chủ sở hữu, quản lý, tên, địa chỉ của cơ sở, phạm vi chứng nhận và những thay đổi quan trọng của tiêu chuẩn.
c) Theo dõi việc đình chỉ chứng nhận.
6.4. Việc đánh giá giám sát theo kế hoạch sẽ được tiến hành phù hợp với đánh giá chứng nhận, các sửa đổi tương ứng như sau:
6.4.1 Trong trường hợp kết quả thẩm định vượt qua các tiêu chí của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, cơ quan Thẩm định có thể tóm tắt báo cáo thẩm định như được đính kèm trong Phụ lục I và kết luận điểm của kết quả thẩm định để trình NTO xem xét ban đầu báo cáo thẩm định trước khi đề xuất để QTWG xác nhận và duy trì chứng nhận.
6.4.2. Trong trường hợp kết quả thẩm định không đạt tiêu chuẩn của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, cơ quan kiểm tra phải thông báo cho đối tượng được chứng nhận về đề xuất kế hoạch hành động khắc phục và ngăn ngừa từ buổi thẩm định như được đính kèm trong Phụ lục H và đính kèm bằng chứng sau đó nộp cho cơ quan Thẩm định trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành báo cáo thẩm định tại cơ sở. Nếu chúng được chấp nhận và điểm số có thể được điều chỉnh để vượt qua tiêu chuẩn như được xác định, cơ quan Thẩm định phải chuẩn bị báo cáo và kết quả đánh giá để nộp cho NTO để xem xét ban đầu báo cáo thẩm định trước khi đề xuất với QTWG và duy trì chứng nhận. Nếu đối tượng được chứng nhận không thể thực hiện hành động khắc phục và ngăn ngừa trong vòng 180 ngày kể từ ngày phát hành báo cáo thẩm định tại cơ sở, cơ quan Thẩm định phải cảnh báo và / hoặc có thể đề xuất với NTO xem xét ban đầu báo cáo
thẩm định trước khi đề xuất QTWG đình chỉ hoặc rút giấy chứng nhận, tùy theo hoàn cảnh. Nếu bên được thẩm định có lý do cần thiết hoặc lý do khẩn cấp không thể tránh được, cơ quan Thẩm định sẽ quản lý và / hoặc đề nghị NTO xem xét ban đầu báo cáo thẩm định trước khi đề xuất với QTWG để xác nhận hoặc xem xét, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Scroll to Top
Send this to a friend