7. Đánh giá tái chứng nhận

7.1. Trước khi giấy chứng nhận hết hạn, cơ quan Thẩm định sẽ tiến hành kiểm tra mọi yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN để gia hạn chứng nhận cho đơn vị được chứng nhận. NTO sẽ thông báo trước cho đơn vị được chứng nhận ít nhất 90 ngày trước khi giấy chứng nhận hết hạn để đơn vị được chứng nhận xác nhận việc gia hạn chứng nhận không ít hơn 60 ngày trước khi giấy chứng nhận hết hạn.
7.2. Khi đơn vị được chứng nhận xác nhận việc gia hạn chứng nhận và nộp đơn cho NTO, NTO sẽ gửi đơn và các tài liệu hỗ trợ cho cơ quan Thẩm định mà đơn vị nộp đơn lựa chọn để lấy lịch hẹn và kiểm tra để tái chứng nhận trước khi giấy chứng nhận hết hạn. Các bước thẩm định sẽ giống như đánh giá chứng nhận ban đầu bằng cách xem xét hiệu suất của đơn vị được chứng nhận trong Tiêu chuẩn
dịch vụ Spa ASEAN trong suốt thời gian chứng nhận và báo cáo giám sát duy trì tiêu chuẩn dịch vụ spa ASEAN được chứng nhận từ chứng nhận trước đó.
7.3. Để xác định ngày chứng nhận có hiệu lực, QTWG sẽ xác định ngày chứng nhận có hiệu lực tiếp tục từ giấy chứng nhận cũ cho đơn vị được chứng nhận, đặc biệt trong trường hợp đơn vị được thẩm định để chứng nhận lại trước khi giấy chứng nhận hết hạn

Scroll to Top
Send this to a friend