Nhà vệ sinh công cộng

IV. Hướng dẫn thẩm định

Sổ tay kiểm tra APTS này được thiết kế để sử dụng bởi các học viên thẩm định viên đã tham dự Mô-đun đào tạo thẩm định APTS thí điểm được phát triển bởi Tổ chức vệ sinh thế giới và Du lịch Brunei vào tháng 8 năm 2014 tại Brunei. Về khía cạnh này, nó có thể được  coi là một công việc đang tiến hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ADA (Đạo luật về người khuyết tật của Mỹ – American with Disability Act) Một đạo luật được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành năm 1990 bao gồm luật dân quyền rộng lớn cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật trong một số trường hợp nhất định. (www.ada.gov)

9. Hướng dẫn về thẩm định

Bốn tiêu chuẩn chính được thành lập trong APTS thể hiện bốn lĩnh vực có thể kiểm soát trong Danh mục thẩm định:

9.2.  Phương pháp đánh giá thẩm định

Tùy thuộc vào số lượng yêu cầu đã đạt được trong quá trình thẩm định và tổng số điểm tổng kết, Nhà vệ sinh Công cộng có thể vượt qua hoặc không vượt qua thẩm định.

Scroll to Top