9.2.  Phương pháp đánh giá thẩm định

Tùy thuộc vào số lượng yêu cầu đã đạt được trong quá trình thẩm định và tổng số điểm tổng kết, Nhà vệ sinh Công cộng có thể vượt qua hoặc không vượt qua thẩm định.

Các Thẩm định viên được bổ nhiệm được cung cấp tài liệu Danh sách mục thẩm định (xem Phụ lục B) chứa bốn tiêu chuẩn chính cùng với 82 yêu cầu tương ứng. Trong quá trình thẩm định một nhà vệ sinh công cộng, thẩm định viên sẽ ghi vào cột tương ứng cho dù một yêu cầu được đáp ứng hay không được đáp ứng bằng cách áp dụng một số điểm tích cực (1 hoặc 2 = PHÙ HỢP) hoặc một số điểm tiêu cực (0 = KHÔNG PHÙ HỢP) tương ứng.

QUAN TRỌNG:

1) Thẩm định “2” (thay vì “1”) cho phù hợp trong các mục cuối cùng của mỗi phần của tài liệu Danh mục thẩm định (xem Phụ lục B).

Điểm số tối đa đạt được trong quá trình thẩm định là 90 điểm, tối thiểu là 0 điểm. Tổng số điểm tối đa cho mỗi phần sẽ cho 90, điểm số tối thiểu 0. Số điểm đã được phân bổ trong bốn phần của Danh mục Thẩm định như dưới đây:

 • Thiết kế và Hệ thống Quản lý Môi trường: tối thiểu 0 điểm; tối đa 21 điểm
 • Tiện nghi và Cơ sở vật chất: tối thiểu 0 điểm; tối đa 22 điểm
 • Mục Sạch sẽ: tối thiểu 0 điểm; tối đa 29  điểm
 • Mục an toàn: tối thiểu 0 điểm; tối đa 18  điểm

Nhà vệ sinh công cộng vượt qua kỳ thẩm định khi đạt 70% (và trên) tổng số điểm, nghĩa   là 63 điểm (70% số 90):

 • QUA: 63 điểm trở lên
 • KHÔNG QUA: 62 điểm và thấp hơn
  • Trong trường hợp QUA, nhà vệ sinh công cộng được cấp giấy chứng nhận có giá trị trong hai năm.
  • Trong trường hợp KHÔNG QUA, Nhà vệ sinh công cộng sẽ có cơ hội thực hiện hành động khắc phục và yêu cầu thẩm định tại lần thẩm định tiếp theo (thẩm định hai năm một lần)
  • Trong trường hợp KHÔNG QUA thẩm định lần thứ hai, Nhà vệ sinh Công cộng sẽ không được cấp chứng nhận.
  • Thẩm định đột xuất sẽ được bố trí trong vòng hai năm của chứng nhận.
  • Một nhà vệ sinh công cộng được chứng nhận không vượt qua đợt thẩm định đột xuất sẽ được yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và yêu cầu thẩm định tại lần thẩm định tiếp theo (thẩm định hai năm một lần).

Dưới đây ví dụ nhanh về phần an toàn trong tài liệu Danh mục đánh giá:

Scroll to Top
Send this to a friend