1.3. Tiêu chuẩn Có sự Quản lý hiệu quả và minh bạch

  1. Quy trình quản lý CBT tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và yêu cầu của CBT, bao gồm cả các đơn vị vận hành bên ngoài và FTO.
  2. Các thành viên của CBT đồng ý với cam kết hiện hành trong bộ Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với các thành viên (Phụ lục 1).
  3. Tổ chức CBT xây dựng năng lực của cộng đồng để cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho khách du lịch.
  4. Tổ chức CBT sử dụng tối đa hàng hóa và dịch vụ do cộng đồng cung cấp.
  5. Có hệ thống quản lý tài chính rõ ràng và các thành viên cộng đồng có thể tiếp cận.
  6. Có kế hoạch hành động hàng năm bằng văn bản và các thành viên cộng đồng có thể tham khảo.
  7. Có mục tiêu và mục đích dài hạn bằng văn bản và các thành viên cộng đồng có thể tham khảo.
  8. Có cơ chế giám sát và đánh giá để đánh giá việc thực hiện phát triển bền vững các hoạt động của cá nhân và tập thể CBT.
Scroll to Top
Send this to a friend