1.2. Tiêu chuẩn công nhận thành lập hợp pháp

  1. Tổ chức CBT được công nhận bởi các cơ quan quản lý cấp tỉnh và/hoặc cấp quốc gia.
  2. Tổ chức CBT được công nhận và có sự hỗ trợ của cơ quan luật pháp thuộc cộng đồng (ví dụ, hội đồng nhân dân).
Scroll to Top
Send this to a friend