1. Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN – Tiêu chuẩn đối với quyền sở hữu và quản lý cộng đồng

1.1.   Tiêu chuẩn quản trị hiệu quả và minh bạch:

  1. Tổ chức CBT được quản lý bởi các thành viên cộng đồng thông qua một Ban quản lý thành lập do bầu cử với nhiệm kỳ tối đa 5 năm.
  2. Tổ chức CBT có một cơ cấu quản lý rõ ràng với vai trò và trách nhiệm đã được nhất trí thông qua.
  3. Các quy định, quy tắc có liên quan của quốc gia và của tỉnh/thành được những người trực tiếp tham gia hoạt động/vận hành CBT tuân thủ.
  4. Việc tuyển dụng thành viên của CBT tuân thủ mọi luật lệ và quy định quốc gia hoặc địa phương.
  5. Việc tuyển dụng thành viên của CBT để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch cụ thể (ví dụ hướng dẫn, lưu trú, thức ăn và đồ uống) được Ban quản lý CBT thực hiện một cách công bằng trên nguyên tắc bình đẳng giới và hòa nhập xã hội khác.
  6. Thành viên của CBT được tuyển chọn theo khả năng trình độ phù hợp và cam kết với tổ chức CBT cũng như theo từng vai trò cụ thể.
  7. Các cuộc hẹn gặp với thành viên của CBT (hoặc từ chối gặp) phải được sự chấp thuận của Ban quản lý CBT.
Scroll to Top
Send this to a friend