Yêu cầu ban đầu bắt buộc trong tiêu chuẩn CBT ASEAN

Một tổ chức CBT trong khu vực ASEAN muốn được thẩm định và chứng nhận cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Có Ban quản lý CBT thông qua qua bầu chọn, có thể đại diện lợi ích cộng đồng bên ngoài cộng đồng và phối hợp các hoạt động CBT trong cộng đồng; và
  2. Các thành viên Ban quản lý CBT không có tiền án hay trong giai đoạn thi hành án; và
  3. Tổ chức CBT bao gồm các thành viên của CBT hoặc thành viên tiểu ban quản lý chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm và dịch vụ du lịch cụ thể; và
  4. Ban quản lý CBT đã hoàn thành tự đánh giá theo tiêu chuẩn; và
  5. Tổ chức CBT được cơ quan quản lý du lịch quốc gia của nước sở tại đăng ký đề cử, dựa trên hồ sơ tự đánh giá; và
  6. Tổ chức CBT đã được đăng ký hoặc đã hoạt động ít nhất một năm; và
  7. Tổ chức CBT đã được Chính quyền, cơ quan Quản lý CBT xác nhận đánh giá.

Những yêu cầu ban đầu bắt buộc, điều kiện cần trên là một phần của tiêu chuẩn CBT ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend