9. Hướng dẫn về thẩm định

9.1. Các tiêu chuẩn về thẩm định được sử dụng như thế nào trong công tác đánh giá Nhà vệ sinh công cộng

Bốn tiêu chuẩn chính được thành lập trong APTS thể hiện bốn lĩnh vực có thể kiểm soát trong Danh mục thẩm định:

  1. Thiết kế và Hệ thống Quản lý Môi trường;
  2. Tiện nghi & cơ sở vật chất
  3. Sạch sẽ
  4. An toàn

Các tiêu chuẩn chính đã được chia thành 82 yêu cầu, mỗi yêu cầu lại có sự chấm điểm. Các yêu cầu đã được phân bố trong bốn phần của Danh mục thẩm định, cụ thể như sau:

  • Thiết kế và Hệ thống Quản lý Môi trường: 19 yêu cầu
  • Tiện nghi và cơ sở vật chất: 20 yêu cầu
  • Sạch sẽ: 28 yêu cầu
  • An toàn: 15 yêu cầu
Scroll to Top
Send this to a friend