TÀI LIỆU THAM KHẢO

ADA (Đạo luật về người khuyết tật của Mỹ – American with Disability Act) Một đạo luật được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành năm 1990 bao gồm luật dân quyền rộng lớn cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật trong một số trường hợp nhất định. (www.ada.gov)

ATI (Hiệp hội Nhà vệ sinh In-đô-nê-xi-a – Asosiasi Toilet Indonesia) là một tổ chức có trụ sở tại Indonesia dành cho việc nâng cao nhận thức về các vấn đề vệ sinh ở Indonesia. ATI  làm việc ở các cấp khác nhau ở cấp trung ương và địa phương với mục đích ủng hộ các điều kiện vệ sinh tốt hơn với mục tiêu tạo ra một xã hội Indonesia sạch hơn, lành mạnh và thân thiện với môi trường hơn. ATI là thành viên chính thức của Tổ chức vệ sinh thế giới.

BCA (Sở hạ tầng và xây dựng – Building and Construction Authority) Cơ quan quốc gia của Singapore thuộc Bộ Phát triển Quốc gia, giúp phát triển một môi trường xây dựng tuyệt vời cho Singapore. “Môi trường được xây dựng” đề cập đến các tòa nhà, cấu trúc và cơ sở hạ tầng trong môi trường xung quanh của Singapore, cung cấp bối cảnh cho các hoạt động của cộng đồng.

BTA (Hiệp hội Nhà vệ sinh Anh – British Toilet Association) BTA (Hiệp hội Toilet Anh) là một Hiệp hội trụ sở tại Anh dành cho việc đại diện cho lợi ích và nguyện vọng của các nhà cung cấp “xa nhà” nhà vệ sinh, nhà cung cấp và người sử dụng của tất cả các loại hình nhà vệ sinh và hoạt động như chất xúc tác cho sư thay đổi trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn của sự xuất sắc trong mọi lĩnh vực của việc cung cấp nhà vệ sinh công cộng và quản lý.

NEA (Cơ quan Môi trường Quốc gia – National Environment Agency) là cơ quan quốc gia của Singapore quy định các vấn đề môi trường quốc gia.

WTO (Tổ chức vệ sinh thế giới – World Toilet Organization) được thành lập năm 2001, WTO là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu cam kết cải thiện điều kiện nhà vệ sinh và vệ sinh trên toàn thế giới. Vào ngày 24 tháng 7 năm 2013, WTO đã đạt được một mốc quan trọng đối với phong trào vệ sinh toàn cầu khi 122 quốc gia đồng thỏa thuận một nghị quyết của Liên Hợp Quốc được Chính phủ Singapore đề cử để chỉ định Ngày nhà vệ sinh thế giới là ngày 19 tháng 11.

Scroll to Top
Send this to a friend