Nếu hết thời hạn chứng nhận thì đơn vị có được tái chứng nhận không?

Nếu muốn tiếp tục chứng nhận, đơn vị được chứng nhận phải nộp đơn đề nghị cấp lại cho Cơ quan du lịch quốc gia, không ít hơn 90 ngày trước khi giấy chứng nhận hết hạn; và chuẩn bị lại hồ sơ giống như hồ sơ đăng ký chứng nhận trươc đây để được thẩm định tái chứng nhận.

Scroll to Top
Send this to a friend