Tiêu chuẩn du lịch ASEAN do đơn vị nào thẩm định và chứng nhận?

Tiêu chuẩn du lịch ASEAN do Hội đồng xét duyệt của Cơ quan/Tổ chức Du lịch mỗi quốc gia thành viên thẩm định theo các tiêu chí của từng bộ Tiêu chuẩn tương ứng.

Kết quả thẩm định sẽ xác định được các đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn và được đề xuất lên Ban Thư ký ASEAN để nhận giải thưởng du lịch ASEAN.

Chứng nhận Tiêu chuẩn sẽ do Ban Thư ký ASEAN và Bộ trưởng Du lịch của các nước ASEAN ký duyệt.

Scroll to Top
Send this to a friend