Để đạt Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN thì đơn vị phải được bao nhiêu điểm? Cách tính điểm của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN như thế nào?

Điểm số tối đa đạt được trong quá trình thẩm định là 90 điểm, tối thiểu là 0 điểm. Tổng số điểm tối đa cho mỗi phần sẽ cho 90, điểm số tối thiểu 0. Số điểm đã được phân bổ trong bốn phần của Danh mục Thẩm định như dưới đây:

Thiết kế và Hệ thống Quản lý Môi trường: tối thiểu 0 điểm; tối đa 21 điểm

Tiện nghi và Cơ sở vật chất: tối thiểu 0 điểm; tối đa 22 điểm

Mục Sạch sẽ: tối thiểu 0 điểm; tối đa 29 điểm

Mục an toàn: tối thiểu 0 điểm; tối đa 18 điểm

Nhà vệ sinh công cộng vượt qua kỳ thẩm định khi đạt 70% (và trên) tổng số điểm, nghĩa là 63 điểm (70% số 90):

QUA: 63 điểm trở lên

KHÔNG QUA: 62 điểm và thấp hơn

Scroll to Top
Send this to a friend