Để đạt Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN thì đơn vị phải được bao nhiêu điểm?

Để đạt Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN, tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và những người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải được điểm vượt mức điểm đạt (56,25%) để đủ điều kiện đạt Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN (AHS).

2. Những người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải được điểm vượt mức điểm đạt (18,75%) để đủ điều kiện đạt Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN (AHS).

3. Tối thiểu năm (5) người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải được điểm cao hơn điểm đạt cho Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê để đủ điều kiện đạt AHS.

4. Cả tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và ít nhất 5 người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đủ điều kiện để Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê được chứng nhận là Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tiêu chuẩn ASEAN. Nếu tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê hoặc dưới 5 người cung cấp dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê không đạt kết quả đánh giá (điểm của họ dưới 75%), thì Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê sẽ tự động không đạt.

Scroll to Top
Send this to a friend