7. Các từ viết tắt

ATPS           Kế hoạch chiến lược Du lịch ASEAN 2011-2015 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015)

APTS           Tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng (ASEAN Public Toilet Standard – hoàn thành và thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2012)

ASEAN         Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of South East Asian Nations)

F               Nữ (Female)

H               Người khuyết tật (Handicapped)

M              Nam (Male)

VOC            Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Volatile Organic Compounds)

UD             Thiết kế phổ thông (Universal Design)

WC             Nhà vệ sinh (Water Closet)

WTO           Tổ chức nhà vệ sinh thế giới (World Toilet Organization)

Scroll to Top
Send this to a friend