Tiêu chuẩn Du lịch cộng đồng ASEAN (CBT) bao gồm những tiêu chí nào?

Để đánh giá chất lượng và hiện trạng của các Tổ chức CBT, Tiêu chuẩn CBT ASEAN thể hiện thành bản Danh mục đánh giá (Checklist).  Danh mục đánh giá được chia thành 10 nhóm tiêu chí, 29 tiêu chí cụ thể và 188 chỉ số yêu cầu. 98 chỉ số là yêu cầu tối thiểu, 54 là yêu cầu trung bình và 36 là yêu cầu hiện trạng cao. Chi tiết tại bảng dưới đây:

Scroll to Top
Send this to a friend