Cách tính điểm của Du lịch cộng đồng ASEAN (CBT) như thế nào?

Đối với mỗi tiêu chí cụ thể, các mức độ hiện trạng  được tính điểm cho mỗi chỉ số, sau đó đếm tổng điểm số có được (Hình 1).

Hình 1 Ví dụ về tính điểm tiêu chí cụ thể 1.3

Tiêu chí cụ thể 1.3: Quản lý hiệu quả và minh bạch

Kết quả tổng đạt của mỗi tiêu chí cụ thể được đưa vào báo cáo tổng hợp mỗi nhóm tiêu chí (Hình 2)

Hình 2 Ví dụ về bảng tổng hợp  Nhóm tiêu chí 1

Tổng hợp đánh giá nhóm tiêu chí 1: Quyền Sở hữu và quản lý cộng đồng

Với tổng thể toàn bộ tổ chức CBT, tổng số điểm của các nhóm tiêu chí được chuyển sang bảng tổng hợp chung (Hình 3).

Hình 3 Ví dụ về bảng tổng hợp điểm của một CBT

Tổng hợp đánh giá chung

Scroll to Top
Send this to a friend