5. Thực hiện

Cuốn sổ tay này sẽ được sử dụng như một hướng dẫn trong quá trình đánh giá và trong việc thành lập APTS.

Cuốn sổ tay này sẽ được sử dụng như một hướng dẫn cho sự phù hợp và tự đánh giá dựa trên các yêu cầu về Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh Công cộng của ASEAN. Khi có sự không tuân thủ các tiêu chuẩn, cuốn cẩm nang này sẽ được tư vấn để tạo ra sự điều chỉnh, cải thiện và kế hoạch phòng ngừa.

Cẩm nang này sẽ được sử dụng như một công cụ cho thẩm định viên của các Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh Công cộng ASEAN để xác định sự phù hợp của các Nhà vệ sinh công cộng được đánh giá.

QUAN TRỌNG:

Tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng APTS – bao gồm Danh mục thẩm định và các công cụ thẩm định – được coi là tự nguyện và việc quyết định có thực hiện tiêu chuẩn hay không phải được mỗi quốc gia thành viên chấp thuận và thông qua.

Scroll to Top
Send this to a friend