3. Thuật ngữ và định nghĩa (tiếp)

3.11. Thủ tục thẩm định
Hướng dẫn và chi tiết được thực hiện một cách có hệ thống và hợp lý.

3.12. Báo cáo thẩm định
Công cụ thẩm định bao gồm các phát hiện bằng văn bản, ý kiến, đề xuất và các nhận xét khác của Thẩm định viên khi hoàn thành Thẩm định.

3.13. Phạm vi thẩm định
Khung hoặc giới hạn và đối tượng của Thẩm định. Phạm vi thường có thể chi tiết CÁI GÌ KHÔNG ĐƯỢC phải là chủ đề cho cuộc Thẩm định.

3.14. Tiêu chuẩn APTS và Danh mục & hướng dẫn thẩm định APTS
Tiêu chuẩn APTS và Danh mục & hướng dẫn thẩm định APTS cung cấp hướng dẫn cần thiết cho Thẩm định viên trong việc xác định các tiêu chí, yêu cầu và tiêu chuẩn cần được áp dụng để thực hiện các mục tiêu Thẩm định. Đó là tiêu chuẩn hoặc thước đo mà chất lượng của kết quả thẩm định được đánh giá.

3.15. Bên được thẩm định
Là tổ chức hoặc cá nhân đang được thẩm định.

Scroll to Top
Send this to a friend