3. Mục tiêu

Mục tiêu của cuốn sổ tay này như sau:

  • Để giải thích hướng dẫn cho việc đánh giá Nhà vệ sinh công cộng theo Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh Công cộng ASEAN.
  • Để giải thích các thực tiễn tốt nhất về thiết kế nhà vệ sinh công cộng và quản lý phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN, được phân loại theo các phần thẩm định khác nhau.
  • Để giải thích các tiêu chuẩn cho việc chấm điểm và phân loại nhà vệ sinh công cộng theo quy định của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN.
Scroll to Top
Send this to a friend