Yêu cầu ban đầu bắt buộc

Trước khi tiến hành đánh giá, Hội đồng xét duyệt Nhà nước theo Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN phải đảm bảo rằng tất cả các ứng viên đều đáp ứng các yêu cầu ban đầu bắt buộc. Nếu không đạt, các tổ chức / người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ngay lập tức không đủ điều kiện đăng ký Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN.

Danh sách các yêu cầu ban đầu bắt buộc đối với cả tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và nhà cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê được trình bày trong Bảng 5.3 dưới đây.

Scroll to Top
Send this to a friend