Quy trình thẩm định đề xuất

Thẩm định Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê là một quá trình quan trọng để xác định các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tiềm năng đáp ứng Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN. Quy trình thẩm định đề xuất được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu các thủ tục đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê do một số nước ASEAN đã thực hiện. Do đó, quy trình thẩm định được đề xuất nhìn chung phù hợp với các nước thành viên ASEAN.

Quy trình thẩm định được đề xuất bao gồm 3 bước, cụ thể như sau:

BƯỚC 1: Chương trình Phổ biến & Quy trình Sàng lọc

Trước khi thực hiện chương trình cấp chứng nhận, cơ quan du lịch của chính phủ sẽ tổ chức hội thảo, diễn đàn, cuộc họp, v.v. để nâng cao nhận thức và thông báo cho các tổ chức và người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê về Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN.

Sau đó, Cơ quan Du lịch chính phủ cấp vùng/ tỉnh sẽ tiến hành quy trình sàng lọc để xác định các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đủ điều kiện có thể cấp chứng nhận dựa trên Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN.

BƯỚC 2: Đánh giá

Việc đánh giá sẽ được thực hiện bởi Hội đồng xét duyệt Nhà nước theo Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN. Kiểm tra tại chỗ, xem xét tài liệu và phỏng vấn sẽ được thực hiện trong quá trình đánh giá. Công tác đánh giá dựa trên Danh mục đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN và ngày thẩm định sẽ được thông báo trước cho người điều hành Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Khi đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, thẩm định viên sẽ tham khảo tài liệu Hướng dẫn Thẩm định Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Sau đó, Hội đồng xét duyệt sẽ chuẩn bị một báo cáo đánh giá bao gồm danh sách các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đề nghị cấp chứng nhận và trình lên Cơ quan Du lịch chính phủ cấp quốc gia. Sẽ mất tối đa 4 tuần để hội đồng thực hiện quy trình thẩm định ở bước 1 và 2.

BƯỚC 3: Phê duyệt

Cơ quan Du lịch chính phủ ở cấp quốc gia sẽ trình bày báo cáo đánh giá và danh sách các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê thành công tại cuộc họp các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) để phê duyệt. Sau khi được thông qua, các Quốc gia Thành viên ASEAN sẽ cấp chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN và biển đồng cho các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê thành công.

Sơ đồ của quy trình thẩm định có thể được tham khảo trong Hình 6.1.

Scroll to Top
Send this to a friend