Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê không thành công trong quá trình đánh giá

Đối với những Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có kết quả đánh giá không đạt, các thẩm định viên sẽ đưa ra bản Nội dung Khắc phục và những nhận xét về từng Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, trong đó nêu rõ các biện pháp khắc phục phải thực hiện. Tùy tình hình điều kiện cần thiết, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có thời gian từ 1 đến 6 tháng để thực hiện các hành động khắc phục. Sau khi hoàn thành các biện pháp khắc phục cần thiết, người nộp đơn được yêu cầu gửi lại văn bản Nội dung Khắc phục cho Hội đồng xét duyệt Nhà nước theo Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN để tiến hành đánh giá lại. Sau đó, việc đánh giá lại sẽ CHỈ được tiến hành đối với các tiêu chí không đáp ứng Tiêu chuẩn trong lần đánh giá ban đầu. Hình 6.2 dưới đây trình bày quy trình đánh giá lại.

Scroll to Top
Send this to a friend